2014/02, Redaktionen har ordet

Välkomna till det andra numret!

Ett uppmärksammat beslut från den nya regeringen var att tillsätta en utredning om vinster i välfärden. Mindre uppmärksammat är kanske att regeringen också vill utreda om styrningsmodellen New Public Management (NPM) kan ersättas. NPM betecknas som ett samlingsnamn för en mängd ekonomiska metoder som gradvis introducerades i offentlig sektor i flera länder under 1980- och 1990-talet.

Inom ämnet företagsekonomi har forskare studerat NPM sedan åtminstone 30 år. Mot denna bakgrund ter sig utredningens uppdrag märkligt, för att inte säga hopplöst. Det är svårt att avgränsa vad begreppet NPM egentligen står för och det är svårt att tänka sig att det finns något nytt paket av styrformer som kan ersätta dem som nu tillskrivs NPM. I detta nummer av Organisation och Samhälle ägnas flera artiklar åt NPM – och om det är någon slutsats som bör etsa sig fast hos läsaren är det att NPM förmodligen går att ta bort till namnet men att årtionden av reformer i dess namn inte kan tas bort. Reformer möts av motreformer men istället för återgång till det gamla så uppstår olika former av hybrider. De metoder som sammanfattats under beteckningen NPM har ett fortsatt liv vare sig vi vill det eller inte.

Övriga artiklar i detta nummer handlar också om styrning av organisationer: försök att effektivisera den offentliga sektorn och stimulera innovationer i näringslivet bygger på en missvisande modell för hur marknader fungerar; utmaningen för samhällen som ägnar sig åt att analysera och styra sig själva genom granskning är att se denna som en del av samhällsutvecklingen, inte som dess avbildning eller reflektion; frågor om vinster och välfärdstjänster är inte nya utan var aktuella också på fjortonhundratalet.

Vi får också ta del av ännu en historiskt betydelsefull bok i företagsekonomi, en filmrecension, och flera bokrecensioner.

Trevlig läsning!

Nils Brunsson, Kristina Genell, Ola Håkansson och Tommy Jensen