2017/01, Redaktionen har ordet

Välkomna till nummer 1, 2017!

I en tid då traditionella medier och den granskande journalistiken är i kris, och statens främsta granskande organ Riksrevisionen har tvingats byta ut sina tre riksrevisorer, hörs rop i den offentliga debatten om att mer och bättre granskning behövs. Ordet granskning väcker associationer till ordning och kontroll och motiveras vanligen med att man vill skapa effektiva verksamheter där ansvar kan utkrävas. Temat för årets första nummer av Organisation & Samhälle är de många aktiviteter som i företagsekonomisk forskning samlas under begreppet granskningssamhället.

Samhället lägger omfattande resurser på granskning: Antalet granskare blir fler och organisationer lägger stor möda på att bli ”granskningsbara”. Artiklarna om granskning i detta nummer belyser och problematiserar de fenomen som uppstår i kölvattnet av granskningssamhället, ett samhälle som i hög grad formas och drivs fram av managementidéer hämtade från företagsekonomiämnet i allmänhet och redovisning i synnerhet. Artikelförfattarna visar till exempel att motiven till granskning är betydligt fler än vad som vanligtvis lyfts fram och att granskningen i sig påverkar – ibland på oväntade sätt – vad organisationer gör och prioriterar. Idén om granskning ger också upphov till helt nya organisationer och aktiviteter. Författarna problematiserar på olika sätt den vedertagna föreställningen om behovet av ”mer” eller ”bättre” granskning. Ett stort tack till gästredaktören för temat, fil. dr. Matilda Dahl, Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet, campus Gotland.

Numret innehåller också artiklar om digitalisering, virtuella möten och vad individers livssfärer betyder i arbetslivet.

Trevlig läsning!

Johan Alvehus, Pernilla Broberg, Nils Brunsson, Kristina Genell och Maria Grafström