Hoppa till innehåll

VILL DU SKRIVA FÖR ORGANISATION & SAMHÄLLE?

Författarinstruktion

Välkommen som författare till den företagsekonomiska tidskriften Organisation & samhälle!

I författarinstruktionen finner du följande information:

 • Om tidskriften
 • Artikeltyper
 • Referenshantering
 • Tips för skrivande
 • Tidskriftens spridning
 • Instruktioner för kontoregistrering och inlämning av artiklar

Om tidskriften

Organisation & Samhälle (O&S) publicerar vetenskapliga artiklar skrivna av företagsekonomiska forskare för en större publik inom företagsekonomins samtliga delområden. Tidskriftens idé är att belysa viktiga samhällsfrågor utifrån företagsekonomiska kunskaper och forskningsrön. Utgångspunkten för O&S är att företagsekonomers perspektiv och kunskaper behövs i samhällsdebatten. Svensk företagsekonomi står för både breda och djupa kunskaper om hur organisationer fungerar. Exempel på frågor som adresseras är hur organisationer struktureras och styrs, deras relationer till marknader och hur de redovisar sin verksamhet och ekonomi. Dessa kunskaper är centrala för att kunna förstå, utmana och kritiskt granska det moderna samhället. O&S har ett särskilt fokus på företagsekonomin i relation till sociala, kulturella och politiska aspekter av samhällsutvecklingen.

Tidskriften vänder sig till alla som är intresserade av företagsekonomi som en samhällsvetenskap inom och utanför akademin. Texterna är författade av verksamma forskare inom det företagsekonomiska fältet.

O&S tillämpar anonymiserad kollegial granskning (double blind peer reviewav manuskript inför eventuell publicering. Det innebär att manuskripten granskas av två sakkunniga forskare som inte ingår i tidskriftens redaktion. Granskningen av artiklar är alltid helt oberoende, där de som granskar och de som blir granskade är helt anonyma för varandra. Den kollegiala sakkunniggranskningen är viktig för att O&S ska kunna publicera ny kunskap på god vetenskaplig grund.

Bidragsformer

Vi välkomnar olika typer av artiklar och recensioner av svensk eller internationell samhällsvetenskaplig litteratur. O&S publicerar endast originalartiklar. Det innebär att artikeln inte får ha publicerats i något annat sammanhang tidigare, eller befinna sig i bedömning för publicering i en annan tidskrift.

Artiklar
En artikel är en vetenskapligt grundad artikel innehållande resultat som inte tidigare har publicerats. Det ställs höga krav på vetenskaplighet och tydlighet kring kommunikationen av studiens resultat. Även om artikeln är lik andra vetenskapliga artiklar sätter O&S särskild vikt vid förmågan att kommunicera resultaten på ett läsartillvänt och enkelt sätt.

Alla artiklar lämnas in via vårt digitala artikelsystem (se instruktioner nedan). Artikeln ska vara skriven i Microsoft Word, Times new roman 12p med dubbelt radavstånd. Artiklar ska bestå av minst 4000 ord och inte överskrida 6000 ord (exklusive sammanfattning, inklusive referenser). Författarens namn ska inte anges i manuskriptet. Vid behov kan referenser till egna tidigare publiceringar anonymiseras genom att ersätta referensen med ”(Författaren, årtal)”. Den aktuella referensen bör då också exkluderas helt från referenslistan. En sammanfattning (abstract) om maximalt 175 ord samt fem nyckelord ska bifogas i samma dokument som manuskriptet. Med fördel kan detta skrivas på en inledande sida.

Artiklar granskas först av medlemmar ur redaktionen och därefter genom anonymiserad kollegial sakkunniggranskning (double-blind peer review).

Forskningsnotiser
Forskningsnotiser är ett kortare bidrag om din eller andras forskning skriven för en bredare publik. Alla artiklar lämnas in via vårt digitala artikelsystem (se instruktioner nedan). Artikeln ska vara skriven i Microsoft Word, Times new roman 12p med dubbelt radavstånd. Artiklar ska bestå av maximalt 2500 ord (inklusive referenser). Författarens namn ska inte anges i manuskriptet. Vid behov kan referenser till egna tidigare publiceringar anonymiseras genom att ersätta referensen med ”(Författaren, årtal)”. Den aktuella referensen bör då också exkluderas helt från referenslistan.

Forskningsnotiser granskas först av medlemmar ur redaktionen och därefter genom anonymiserad kollegial sakkunniggranskning (double-blind peer review).

Klassikern
Klassikern är en kortare artikel om maximalt 2 500 ord som behandlar en bok eller banbrytande artikel som har gjort avtryck inom företagsekonomin. O&S är särskilt intresserade av författarens egen reflektion ställt till företagsekonomi som akademiskt ämne i relation till detta tidigare verk.

Klassikern granskas i normalfallet enbart av medlemmar ur redaktionen.

Debattartiklar
O&S har en särskild avdelning för företagsekonomisk ämnesdebatt. Debatten kan handla om det företagsekonomiska ämnets innehåll och utveckling, om utbildning och undervisning, om företagsekonomisk forskning eller om företagsekonomins roll i samhället. Debattartiklar ska bestå av som mest 2000 ord. Kommentarer till publicerade debattartiklar publiceras på vår webbsida och ska bestå av högst 1000 ord.

Debattartiklar granskas i normalfallet enbart av medlemmar ur redaktionen.

Bokrecensioner
O&S välkomnar bokrecensioner av nya och intressanta böcker eller avhandlingar inom det företagsekonomiska ämnet. En recension ska inte överskrida 1000 ord. Författarens namn, bokens titel, utgivningsår och förlag ska anges tidigt i recensionen.

Bokrecensioner granskas i normalfallet enbart av medlemmar i redaktionen.

Författarpresentation
Alla bidrag som skickas in till O&S – oavsett form – ska åtföljas av en kort författarpresentation på omkring 50 ord. Presentationen ska bifogas i ett separat dokument (Obs! Skriv ej din författarpresentation i samma dokument som ditt övriga manuskript). Ange även din titel och institutionstillhörighet. För senare publicering behöver vi också ett högupplöst foto på dig.

Referenshantering
O&S använder slutnoter för referenser. Notera att det åligger författaren att utforma sitt manuskript så att det följer dessa anvisningar. I slutnoten ligger enbart en referens och ingen annan text. Det går också bra att löpnade i texten nämna författare och/eller titel på verk. Ange referenser i noten enligt detta format:

Giddens, Anthony (1984). The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration.
Cambridge: Polity Press.
Ouchi, William G. (1979). A Conceptual Framework for the Design of Organizational Control
Mechanisms. Management Science, 25(9), 833-848.
Tengblad, Stefan, & Vie, Ola E. (2012). Management in practice: Overview of classic studies on
managerial work. I S. Tengblad (red.), The work of managers. Towards a practice theory of management (s. 18– 44). Oxford: Oxford University Press.

Tips för skrivande

 • Tänk igenom hur du vill bidra till den pågående samhällsdebatten. I O&S kan du kommentera och bidra till aktuell debatt genom att tillföra företagsekonomiska kunskaper och nya vetenskapliga resultat. Du kan också starta en ny debatt, till exempel genom att påtala att något är allmänt missuppfattat i samhället eller att det är för lite uppmärksammat. I O&S är kunskap och vetenskaplig förankring viktiga nyckelord. Det innebär att dina argument behöver vara tydligt förankrade i företagsekonomiska kunskaper. Du kanske vill skriva om ett forskningsfält som du tycker är viktigt eller utgå från enskilda verk av andra forskare, exempelvis från en aktuell eller klassisk bok.
 • Ta inte läsarens intresse för givet. I företagsekonomisk undervisning ges ofta tips på hur företagen ska agera för att tjäna mer pengar och växa. Kom ihåg att de flesta läsare nog är helt ointresserade av att enskilda företag tjänar ännu mer pengar. Många har motsatt intresse. Om detta är ditt intresse måste du först övertyga om att det är bra för Sverige att företagen växer eller dylikt. De ämnen som vi tar upp i O&S ska vara av relevans även för personer som inte är intresserade av ämnesinterna diskussioner, vilket betyder att artiklar som berör exempelvis utvecklingen av det företagsekonomiska ämnet behöver knytas till ett bredare samhällsintresse.
 • Visa redan i inledningen att den fråga du skriver om är viktig och att dina argument är centrala för att förstå aktuella samhällsfrågor.
 • Anknyt till aktuell debatt eller peka på att det finns missuppfattningar som du vill rätta till. Förankra artikeln i frågor som är intressanta för en bredare allmänhet snarare än angelägenheter som är forsknings- eller undervisningsinterna.
 • Referenser kan inte användas för att visa att du har rätt utan det måste du visa själv. Tala inledningsvis om vad poängen i din artikel är och argumentera sedan för den. Var inte rädd för att skriva om, och upprepa, vad andra har sagt! Det mest intressanta som sagts inom ett forskningsområde kanske inte sagts av just dig.
 • Skriv på enkel och lättfattlig svenska utan anglicismer.

Tidskriftens spridning

Vi arbetar kontinuerligt med att sprida O&S. Den tryckta tidskriften skickas till medlemmar i Föreningen Företagsekonomi i Sverige (FEKIS) samt organisationer i privat och offentlig sektor. Vi når också en betydligt bredare grupp via vår webbsida och sociala medier. Artiklar publiceras löpande på webbsidan och delas med följare på LinkedIn. Hjälp oss att sprida din artikel och tidskriften i dina sociala nätverk

Kontoregistrering och inlämning av bidrag

Registrering av konto
1. Gå till artikelsystemet här.
2. Klicka på register.
3. Fyll i dina uppgifter och bocka i rutorna.
4. Klicka på register.

Instruktioner för att lämna in artiklar
1. Logga in med ditt användarkonto.
2. Klicka på Submissions och läs igenom de korta instruktionerna på sidan.
3. Välj Make a new submission högst upp på sidan.
4. Du kommer nu att gå igenom fyra steg: start, upload, metadata, confirmation.

 1. Start: Fyll i fälten, bocka i rutorna och skriv eventuellt en kommentar till redaktören, gå vidare genom att klicka på spara.
 2. Upload: Ladda upp din artikel och klicka på spara.
 3. Metadata: Fyll i rubrik, underrubrik, nyckelord och metadata som gäller för din artikel, gå vidare genom att klicka på spara.
 4. Confirmation: Här kan du gå tillbaka och ändra om något har blivit fel, annars klickar du på slutför.

Tack för ditt bidrag!