Hoppa till innehåll

Redaktionen

Chefredaktör

Cecilia Cassinger, docent vid Lunds universitet. E-post: cecilia.cassinger(at)isk.lu.se

Cecilia Cassinger är fil. dr i företagsekonomi och docent vid institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet. Utifrån ett kulturteoretiskt perspektiv forskar hon om marknads- och varumärkeskommunikation med särskilt fokus på platser (städer och nationer), hållbarhet och aktivism.

Redaktionen

Susanna Alexius, docent, forskare och lärare i företagsekonomi på Score vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. E-post: susanna.alexius(at)score.su.se
Susanna Alexius är forskare i företagsekonomi, anställd på Score (Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm). Hon brinner för organisationsforskning och institutionell teori.

Johan Alvehus, professor vid Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap, Lunds universitet. E-post: johan.alvehus(at)ism.lu.se
Johan Alvehus är professor i tjänstevetenskap. Hans forskning handlar främst om ledarskap och organisering av professionellt arbete, och hans undervisning rör sig inom samma fält.

Emilia Florin Samuelsson, Jönköping International Business School. E-post:  emilia.florin-samuelsson(at)ju.se
Emilia Florin Samuelsson forskar och undervisar i redovisning och ekonomistyrning vid Jönköping International Business School där hon också är en av organisationens personalchefer. Emilias forskning handlar framför allt om ekonomistyrning i olika sammanhang. 

Signe Jernberg, lektor vid högskolan i Gävle och gästforskare vid Uppsala universitet. E-post: signe.jernberg(at)fek.uu.se
Signe Jernberg är universitetslektor i företagsekonomi, särskilt organisation, på Högskolan i Gävle, och affilierad forskare vid företagsekonomiska institutionen i Uppsala. Hennes forskning handlar styrning av högre utbildning och om kollegialitet som styrform. Signe ansvarar för bokrecensionerna i Organisation & Samhälle.

Tom S. Karlsson, docent vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. E-post: tom.karlsson(at)spa.gu.se
Tom S. Karlsson
 är docent i offentlig förvaltning och aktiv som lärare och forskare vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Hans forskning handlar om redovisning och ­managementtrender i offentliga organisationer.

 

Redaktionsråd

Mats Alvesson, Lunds universitet. E-post: mats.alvesson(at)fek.lu.se
Mats Alvesson är professor i företagsekonomi vid Lunds universitet och även knuten till University of Queensland, Brisbane och Bayes Business School, London.

Karin M. Ekström, Högskolan i Borås. E-post: karinm.ekstrom(at)hb.se
Karin M. Ekström är professor i företagsekonomi, inriktning marknadsföring, vid Högskolan i Borås.  Karins forskning handlar om konsumtionskultur med fokus på konsumtionens mening(ar), hållbar konsumtion, konsumenters relationer till artefakter, artefakters värde(n), konsumentsocialisation och familjekonsumtion.

Elin Funck, Lunds universitet. E-post: elin.funck(at)fek.lu.se
Elin Funck är docent i ekonomistyrning vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Elins forskning handlar om styrning av offentliga organisationer med särskilt fokus på styrreformer och professioner.

Maria Grafström, Stockholms universitet. E-post: maria.grafstrom(at)score.su.se
Maria Grafström är docent i företagsekonomi vid Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score). Marias forskning handlar om styrning och ledning av offentlig verksamhet med fokus på kommunikation och medier.

Tommy Jensen, Stockholms universitet. E-post: tommy.jensen(at)sbs.su.se
Tommy Jensen är professor i företagsekonomi vid företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Tommys forskning riktar sig mot de dilemman som uppstår då det privata möter det offentliga, hur kapitalismen skapar ojämlikhet och miljöförstöring samt organisationers roll och ansvar i samhället.

Anna Jonsson, Lunds universitet. E-post: anna.jonsson(at)fek.lu.se
Anna Jonsson är docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Anna forskar om kunskapsöverföring och lärande inom organisationer och i samhället.

Fredrik Nilsson, Uppsala universitet. E-post: fredrik.nilsson(at)fek.uu.se
Fredrik Nilsson är professor i företagsekonomi, särskilt redovisning vid Uppsala universitet. Fredriks forskning är inriktad på hur olika informationssystem utformas och används för att formulera och implementera strategier.

Johan Sandström, Luleå tekniska universitet. E-post: johan.sandstrom(at)ltu.se
Johan Sandström är professor i företagsekonomi vid Luleå tekniska universitet. Johans forskning handlar om organisationsfrågor kopplade till makt och ansvar.

Magnus Söderlund, Handelshögskolan i Stockholm. E-post: magnus.soderlund(at)hhs.se
Magnus Söderlund är professor i företagsekonomi, särskilt marknadsföring, och chef för Center for Consumer Marketing vid Handelshögskolan i Stockholm.

Saara Taalas, Linnéuniversitet. E-post: saara.taalas(at)lnu.se
Saara Taalas är professor i företagsekonomi vid institutionen för organisation och entreprenörskap vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet. Hon har länge intresserat sig för betydelsen av affektiva relationer och nätverk inom företags- och entreprenörskapskulturer.

Stefan Tengblad, Göteborgs universitet. E-post: stefan.tengblad(at)gu.se
Stefan Tengblad är professor i human resource management vid Centrum för global HRM.  Stefan bedriver forskning om HR-funktionen i Sverige och Norden utifrån ett jämförande perspektiv och är Sverigeansvarig forskare i The Cranet-Network

Anna Thomasson, Lunds universitet. E-post: anna.thomasson(at).lu.se
Anna Thomasson är docent vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Annas forskning handlar om styrning och ansvarsutkrävande i offentliga organisation med fokus på olika former av kommunal samverkan och bolagsstyrning. 

Ulla Eriksson-Zetterquist, Göteborgs universitet. E-post: ulla.eriksson-zetterquist(at)gri.gu.se
Ulla Eriksson-Zetterquist, är professor i företagsekonomi, särskild inriktning mot organisation och management, och verksam som föreståndare vid det tvärvetenskapliga forskningsinstitutet Gothenburg Research Institute (GRI). 

Jacob Östberg, Stockholms universitet. E-post: jacob.ostberg(at)sbs.su.se
Jacob Östberg är professor i reklam & PR vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Jacobs forskning handlar om konsumtionskultur.Emilia Florin Samuelsson forskar och undervisar i redovisning och ekonomistyrning vid Jönköping International Business School där hon också är en av organisationens personalchefer. Emilias forskning handlar framför allt om ekonomistyrning i olika sammanhang.