2015/02, Vem är du?

…Elin Funck?

”Jag tävlingssimmade i fjorton år. Att mata längder i en bassäng tror jag har sina fördelar”


Elin Funk

Vem är du?
Elin: Jag är docent i företagsekonomi med inriktning ekonomistyrning vid Linnéuniversitetet, Växjö. Min forskning är inriktad mot beteendeaspekter av styrning och hur nya styrverktyg påverkar och påverkas av den kontext som det förs in i. Jag har främst studerat offentlig sektor.
Vad arbetar du med just nu?
Elin: Förutom ett bokmanus som håller på att avslutas är jag involverad i arbetet med att förnya och utveckla ett av Ekonomihögskolans masterprogram samt bygga upp forskargruppen Centre for Management Accounting Research (CMAR). Vidare är jag engagerad i ett forskningsprojekt där ett 10-tal forskare arbetar med att utifrån ett professionsteoretiskt perspektiv kartlägga hur olika professionella yrkesgrupper har förändrats under de senaste decenniernas nyliberala regim. Slutligen arbetar jag med forskningsansökningar till några nya forskningsprojekt.
Berätta något spännande som vi inte vet om dig!
Elin:
Jag tävlingssimmade i fjorton år. Vanan av att mata längder i en bassäng tror jag har sina fördelar även inom forskningen. Jag kan vara extremt envis och målinriktad, påstår min omgivning i alla fall.
Vad tycker du att företagsekonomins roll i samhället borde vara?
Elin: Kunskapen om hur organisationer fungerar, styrs, växer och kan effektiviseras är centralt för samhällsutvecklingen. Trots detta är våra forskningsresultat inte lika synliga i samhällsdebatten. Företagsekonomi som ämne borde bli mer synligt, anser jag.
Vilken är den viktigaste frågan för svensk företagsekonomi just nu?
Elin: Inom företagsekonomi är vi otroligt duktiga på att lära ut tekniker och modeller för mätning, granskning och styrning. Däremot diskuterar vi i mindre omfattning vad dessa modeller och system kan leda till för beteende. Detta tror jag vi kan bli bättre på.
Varför?
Elin: I en tid där nya styrmodeller ständigt är på mode och där allt fler system uppbyggda av mätningar, rankinglistor och granskningar ligger till grund för beslutsfattande, inte bara inom företag utan också inom politiken och för den enskilde individen, tror jag att det är väsentligt att vi företagsekonomer kritiskt granskar, men också förmedlar resultaten och effekterna av utvecklingen till våra blivande ekonomer och till samhället i stort. Mer kritisk tänkande kring olika styrmodeller både i samhället och inom företag hade inte skadat. Här tror jag att vi företagsekonomer har en viktig roll.

Print Friendly, PDF & Email