Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Bokrecension

Ledarskap - en interaktiv ansats

Ledarskap – en interaktiv ansats

Stefan Sveningsson & Mats Alvesson. Liber, 2021
Recension av Mikael Lundgren

Dela denna bokrecension

Behövs ytterligare en bok om ledarskap? Behövs just denna bok? Det är frågor som far genom huvudet när jag läser Sveningsson och Alvessons senaste (?) bok. Sveningsson och Alvesson ställer samma fråga redan på första sidan: ”Kan man då säga något ytterligare om detta, till synes, väl skildrade eller kanske t.o.m. genomtuggade område?” (s. 5). Frågan besvaras, inte så förvånande, jakande. Enligt författarna står det nämligen inte så väl till med vare sig ledarskapsforskningen eller ledarskapslitteraturen, trots (eller kanske också på grund av) dess digra omfattning. Mycket av litteraturen beskrivs som ideo­logi­serad, naiv, bristfälligt underbyggd och allt för ensidigt fokuserad på ledaren på bekostnad av både följarna och det sammanhang vari ledarskapets bedrivs. Detta syrliga budskap förs fram baserat på mångårig egen forskning och med ett stundtals ironiskt tilltal som blivit något av dessa författares signum. I ett avsnitt ifrågasätts till och med om ledarskap verkligen finns som avgränsad, systematisk och identifierbar praktik, bortom ideal och etiketter. Författarna avskriver inte ledarskap som praktik helt och hållet, men argumenterar för att det sannolikt är mycket mer sällsynt än vad vi ofta tror eller påstår. Eller med författarnas egna ord: ”Även om de flesta chefer och ledarskapsvurmare gärna vill intala sig att de sysslar med ledarskap och gärna tänker om sig själva att ”jag är ledare, inte chef”, blir ledarskapet ofta rätt begränsat. Ledarskap är lättare sagt än gjort” (s. 156).

Författarna har en hög ambitionsnivå och listar inte mindre än sex syften, vilka också delvis avspeglas i bokens kapitelindelning: (1) att redogöra för dominerande synsätt på ledare och ledarskap, (2) att kritiskt reflektera över dessa, (3) att redogöra för betydelsen av följare och följarskap i ledarskapsprocesser, (4) att framhålla sammanhangets betydelse för ledarskap och att ledarskap alltid måste studeras och förstås i konkret praktik, (5) att redogöra för hur ledarskap praktiseras av chefer och andra medarbetare samt (6) att föra fram betydelsen av ett processorienterat synsätt på ledarskap. Det är ingen tvekan att alla dessa syften är relevanta och gärna kan behandlas i en grundbok om ledarskap. Samtidigt hade boken nog vunnit på att låta det interaktiva perspektivet på ledarskap, som enligt titeln är bokens huvudperspektiv, genomsyra texten än tydligare och sedan relaterat andra aspekter och argument genomgående till denna ansats.

Författarnas huvudsyfte är dock enligt dem själva att: ”uppmuntra(r) till ett icke-reduktionistiskt tänkande, där relationer, process och sammanhang balanserar ett ledarcentrerat tankesätt som präglar stora delar av den traditionella forskningen. Vi vill med dessa begrepp och resonemang möjliggöra ett mera realistiskt, analytiskt och kritiskt förhållningssätt till ledarskap” (s. 169–170). De lyckas bra med detta, då även mer insatta i aktuell ledarskapsforskning stimuleras till eftertanke och ifrågasättande av flera dominerande synsätt på ledarskap. Boken är därmed mycket sparsam med praktiska råd till den som verkar som, eller aspirerar till att bli, chef och ledare. Författarna avfärdar generella framgångsrecept eller förekomsten av problemfria ledarskapsvarianter och därför ges försiktig vägledning till personer med ledarskapsambitioner endast vid några få tillfällen. Även om jag delar denna skepsis mot allt för svepande framgångsrecept undrar jag hur boken landar hos studenter ­eller andra med ringa erfarenhet av chefskap ­eller ledarskap som läser boken med syfte att förbereda för ett krävande yrkesliv? Jag tror det hade varit möjligt att, med bibehållen skeptisk hållning, mer explicit och genomgående betona de praktiska implikationerna av de argument och slutsatser som förs fram.

Så, behövs just den här boken om ledarskap? Ja, det tycker jag. Den är välskriven och rik på tankeväckande innehåll. Omfånget passar väl för grundkurser i organisation och ledarskap samtidigt som den är tillgänglig för intresserade chefer eller chefsämnen. Men så värst mycket konkret vägledning i ledarskapandets svåra praktik ger den kanske inte.

Av Mikael Lundgren

Mikael Lundgren är universitetslektor i före­­tags­eko­nomi med inriktning organisation och ledarskap på Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet.


Ledarskap – en interaktiv ansats, Stefan Sveningsson & Mats Alvesson. Liber, 2021

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Fler recensioner

Bok- och filmkrönikor

Budskap eller etnografi?

Det är ingen tvekan om att populärkulturen är nära relaterad till ”det levda livet” i dess …

Företagsledare i arbete

Ledning och ledarskap är centrala organisatoriska fenomen. Den konventionella bilden är att ledningsarbete präglas av systematik, logiska analyser …

Mer från Organisation & Samhälle

Har finansvärlden genom en ökad medvetenhet och mer genomtänkt kultur förmågan att lösa ödesfrågorna kring klimatet?
Anna Cregård, Erik Berntson & Stefan Tengblad (red.), Na­tur & Kultur 2018.
Företagarnätverk för kvinnor är en tudelad fråga, och dess potential för jämställdhet både ifrågasätts och hyllas.
Jenny Björkman och Björn Fjaestad (red.), 2015
Det är dags för företagsekonomin att utveckla alternativa tolkningsstrategier som öppnar för alternativa samhällsbyggen
Pär Larsson och Jan Löwstedt. 2010 (rev. 2020). Studentlitteratur, Lund.
Modal popup Mobile - Välkommen