Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Bokrecension

Nätverksorganisationer – outsourcing, partnerskap och nya organisationsformer

Nätverksorganisationer – outsourcing, partnerskap och nya organisationsformer

Jan Edgren & Per-Hugo Skärvad, Liber, 2014
Recension av Mats Jutterström

Dela denna bokrecension

Författare som är flitiga besökare av företags verksamheter kan ofta beskriva intressanta trender i organisationsvärlden. Det är just vad Edgren och Skärvad gör i denna bok. Författarna har så att säga ’örat mot rälsen’ vilket ger ett stort mervärde för läsaren. I alla fall för mig. Boken startar i den globala organisationstrenden att värdekedjor blir allt mer uppdelade. Företag specialiserar sig på mer avgränsade delar av processen från ’ax till limpa’, till exempel genom att huvudsakligen designa produkter och bygga varumärke men lägga ut resten på underleverantörer och detaljister. Denna utveckling innebär att företagen behöver ’nätverka’ mer i sin omgivning. Deras mellanorganisatoriska relationer blir viktigare att förstå, utveckla och hantera i övrigt, menar författarna. Det ökande nätverkandet kan ta sig många olika former, och det är dessa former boken syftar till att belysa.

Bokens översikt av mellanorganisatoriska former tar sin utgångspunkt i outsourcing-beslutet, där trenden att köpa in allt mer istället för att producera själv driver nätverksformernas ökade betydelse och varianter. Därefter redogör författarna kapitelvis för: orkestrerade affärsnätverk, leverantörsnätverk och försörjningskedjor, samverkan och partnerskap med mellanhänder och slutkunder, franchisebaserade nätverk, federativa organisationsnätverk, professionella partnerskap, allianser, innovationsnätverk samt regionala företagskluster. Författarna ger en nyanserad bild av varje form. Fördelar och drivkrafter behandlas men också problem och risker med respektive form, inte minst med beslutet att ’outsourca’ över huvud taget. Det finns gott om praktiska exempel och figurer i texten som ökar en redan hög tydlighet ytterligare.

Vem är boken till för då? Både praktiker och högskolestudenter bör ha god behållning av boken, för att skaffa sig en uppdaterad överblick och förhoppningsvis mer nyanserad hållning till alla populära managementtrender och modeller som organisationer möter. De trender och koncept som behandlas kan också ge idéer för forskare. Så var det för min del.

Men ur reflektionerna av det jag läste uppstod också min huvudsakliga invändning: om vad författarna säger att boken konceptuellt handlar om, och vad jag skulle säga att den snarare handlar om. Boken fokuserar på det som finns mellan organisationer, och detta sägs vara något annat än marknad. Men de former författarna tar upp (möjligtvis med undantag för den något främmande fågeln professionella partnerskap) innehåller sammantaget alla de grundelement vi vanligen förknippar med just marknader – säljare, köpare, pris, utbyte, konkurrens och produkt. Boken handlar därigenom, som jag ser det, om olika marknadsformer. Alla de empiriskt grundade exempel författarna tar upp visar att marknader kan ta sig många andra former än den nationalekonomiska standardmodellen av marknad som författarna alltså själva utgått från. Intressant nog beskriver boken hur mycket organisation marknadsformerna faktiskt innehåller. Här finns tydliga och ofta omfattande inslag av formell ordning i form av hierarki, regler, kontroll, sanktion och medlemskap – och också spännande organisatoriska skillnader mellan formerna. Trenden ’uppdelade värdekedjor’ som författarna pekar på innebär sammantaget mer marknad. Men inte nödvändigtvis mindre organisation och organisatoriska utmaningar, eftersom marknader förutsätter organisation för att fungera. Här har organisationsforskningen verkligen något spännande och angeläget att fortsätta reda ut!

Av Mats Jutterström

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Fler recensioner

Bok- och filmkrönikor

Varning för chefskap

I det första numret av denna tidskrift ansåg Bengt Jacobsson att det numera är befogat att le …

Mer från Organisation & Samhälle

Är tillitsstyrning bara vacker retorik eller kommer den att leda till genomgripande förändringar?
Gymnasieskolelever på businessgymnasium fostras att bli kuggar i det nyliberala Sverige
Framgångsrikt ledarskap handlar om att ledare flyttar fokus från sig själva till följarna och försöker få dessa att bli sina ”bästa jag"
Nils Brunsson (red). RJ:s skriftserie nr 7, Makadam förlag, 2015
Stefan Sveningsson & Mats Alvesson. Liber, 2021