Hoppa till innehåll
Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lägg till din rubriktext här

Bokrecension

Ledarskap i offentlighet

Ledarskap i offentlighet – allt kommer att granskas

Jörgen Rundgren och Karin Semberg. Fantasi Fakta, 2020
Recension av Jenny de Fine Licht

Dela denna bokrecension

Det finns ingen särskild utbildning för att bli politiker eller chef i offentlig förvaltning. Samtidigt ställer sådana uppdrag stora krav på kunskap och färdighet inom ledarskap. Detta är utgångspunkten för boken, skriven av två författare med lång och gedigen erfarenhet av chefsbefattningar inom olika kommuner respektive politiskt arbete på kommunal nivå.

På knappa 100 sidor har författarna ambitionen att ge politiker och chefer inom offentlig förvaltning en praktisk handbok i ledarskap. Boken spänner över många situationer som de kan möta i sin roll – från att vara politiker i majoritet respektive opposition, till hur man håller svåra samtal, hanterar rampfeber och skriver veckobrev. Boken tar även upp sådant som karriär- och uppdragsplanering och vikten av att fundera över personliga mål och visioner. Genomgående presenteras råd om hur en ledare bör agera i olika situationer med varierande grad av handfasthet; från ”lita på din egen förmåga att känna av stämningen” till att be kritiska mötesdeltagare att upprepa kritiken, skriva ner den och läsa upp den igen för att reda ut om kritiken kan nyanseras.

Som forskare inom öppenhet och granskning förvånas jag över hur lite boken har att göra med det titeln signalerar – nämligen att det offentliga beslutsfattandet känne­tecknas av att det ständigt är under granskning. Politikerrollen och relationen till media får visserligen egna kapitel, men stora delar av boken handlar om mer allmänna förutsättningar för ledarskap och exempelvis råd kring mötesteknik och skriftlig kommunikation. Detta är givetvis viktiga frågor och som författarna påpekar delvis saknas i många ledarskapsböcker. Dock hade man för­väntat sig ett snävare fokus på just det offentliga ledarskapet och mer diskussion kring hur krav på demokratisk öppenhet och krav på att hantera frågor effektivt och handlingskraftigt kan balanseras i praktiken, speciellt med tanke på bokens begränsade sidantal.

Boken innehåller relativt få exempel och berättelser från verkligheten som illustrerar praktiskt offentligt ledarskap, trots författarnas långa erfarenheter. Råd och erfarenheter serveras mestadels som fakta och endast i undantagsfall ges läsaren utvecklade förklaringar till varför ett visst råd ges. Detta gör boken lättläst, men bristen på problematisering gör också att texten bitvis känns tunn. Många relevanta ämnen tas upp, men hastigt och översiktligt.

Akademiker ingår inte i målgruppen för den här boken. Det är tydligt. Redan i förordet meddelar författarna att de inte har några ambitioner att resonera kring olika teoretiska modeller eller forskning, utan boken grundar sig på deras erfarenheter. Gott så. Det förklarar den begränsade litteraturlistan som till stor del består av relativt gammal litteratur. Dock upplever jag att boken i sin uttalade vilja att vara enkel och tillgänglig stundtals riskerar att underskatta politiker och tjänstepersoner. Min erfarenhet av de som faktiskt driver och utvecklar vår demokrati och offentliga förvaltning är att många, oavsett utbildningsnivå, har så väl vilja som förmåga att reflektera över vilka organisatoriska värden som ställs mot varandra i olika situationer och varför män­niskor och organisationer gör som de gör. För den politiker eller tjänsteperson som vill få en djupare förståelse för sin roll och de dilemman den medför riskerar boken därför att bli en besvikelse, åtminstone om den står för sig själv. Det är helt enkelt för kortfattat och för förenklat.

Däremot kan boken användas som stöd och komplement till föreläsningar och diskussioner inom utbildningar för politiker och tjänstepersoner – inte minst för att den sätter ljuset på centrala teman som deltagare kan fördjupa sig i. Den känslan understryks av bokens många punktlistor, rutor och teckningar som bitvis ger intrycket av att texten är en utvecklad powerpointpresentation. De väl valda diskussions- och reflektionsfrågor som avslutar varje kapitel bör kunna användas för att starta gruppdiskussioner om egna erfarenheter och perspektiv på offentligt ledarskap. Sådana tillfällen till gemensam reflektion kan vara nog så viktiga som teoretiska perspektiv för den som söker stöd i sitt ledarskap.

Av Jenny de Fine Licht

Jenny de Fine Licht är docent i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.


Ledarskap i offentlighet – allt kommer att granskas, Jörgen Rundgren och Karin Semberg. Fantasi Fakta, 2020

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Fler recensioner

Bok- och filmkrönikor

Budskap eller etnografi?

Det är ingen tvekan om att populärkulturen är nära relaterad till ”det levda livet” i dess …

Mer från Organisation & Samhälle

Om Magdalena Anderssons och Annie Lööfs politiska ledarskap
Lapsley, I. & Knutsson, H. (Red.). Routledge, 2017
Föreställningar om mediers agerande har ett avgörande inflytande på organiseringen av offentlig verksamhet.
Debattartikel av Jan Marton och Stefan Sjögren. "Kvantitativ forskning som underlag för policy"
En rad förändringar i hur kollegor relaterar till varandra när arbetet flyttar bakom skärmen framkommer i studien.