Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Organisation & Samhälle intervjuar

Organisation och Samhälle Logotyp

Röster om Organisation och samhälle

"Några röster om tidskriften från tidigare redaktionsmedlemmar..."

I samband med Organisation och samhälles 10-årsjubileum har vi fångat några röster om tidskriften från tidigare redaktionsmedlemmar.

Johan Alvehus, Institutionen för tjänstevetenskap, Lunds universitet

Aktiv i redaktionen: 2016–2022
Roll: Redaktionsmedlem och chefredaktör

Varför behövs O&S?
Jag har alltid sett O&S som ett sätt att på ett reflexivt sätt kunna presentera insikter från företagsekonomisk forskning till en intresserad allmänhet.

Vad är du mest stolt över i ditt arbete med tidskriften?
Alla författare som ställt upp och producerat intressant material!

Hur läser du O&S idag?
Läser allt! Jag tycker ofta det finns anledning att använda artiklar i undervisningen.

Favoritartikel eller tema?
Oj … Mycket bra att välja mellan. Men jag tyckte att temat ”Det nya arbetslivet” var väldigt roligt att jobba med.

Vilka råd vill de ge för de nästkommande åren?
Inte tappa fokus på det vetenskapliga! Det är den viktiga roll som jag alltid tyckt O&S har haft. Populär form men forskningsbaserat innehåll. Det är där jag tycker O&S kan skilja sig från mer allmänt hållna magasin.


Pernilla Broberg, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet

Aktiv i redaktionen: 2015–2020
Roll: Redaktionsmedlem 

Varför behövs O&S?
Under den period jag var med ville vi sprida de kunskaper och idéer vi har till fler och på ett annat sätt än vetenskapliga artiklar på engelska. Ett slags komplement med texter på svenska till en bredare krets av läsare.

Vad är du mest stolt över i ditt arbete med tidskriften?
Allt frivilligt oavlönat flitigt arbete som hela redaktionen gör tillsammans. Att ha försökt visa att Organisation & Samhälle är en tidskrift för hela FEK, där alla olika delområden är viktiga. Att ha gjort en insats för att tidskriften och FEKIS styrelse ska samarbeta och ha en bra dialog (genom t ex en redaktionsmedlem är adjungerad i styrelsen).

Vilka utmaningar har funnits?
Att få till texterna på det sätt som är tanken med tidskriften. Nå alla tänka läsare (både med innehåll och form och rent praktiskt med utskick).

Hur läser du O&S idag?
Läser det mesta översiktligt, en del mer noga. Tipsar ofta kollegor och studenter om olika texter.

Favoritartikel eller tema?
Tema Redovisning & Revision så klart!


Anna Jonsson, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet

Aktiv i redaktionen: 2016-2020
Roll: Redaktör för bokrecensioner

Varför och hur startades O&S?
Jag förstod det som ett försök att nå ut bredare med forskning som på olika sätt berör frågan om organisation och samhälle. Jag uppfattar det som ett initiativ för att framförallt bredda synen på företagsekonomisk forskning, men även bidra och bjuda in till reflektion om ämnets betydelse och hur det kan förstås i vår tid inte bara av oss själva utan även allmänheten.

Vad är du mest stolt över i ditt arbete med tidskriften?
Jag är stolt över alla de fina recensioner som jag lyckades få på plats, och som naturligtvis är resultatet av de som tackade ja till min förfrågan om att recensera. Min ambition var att försöka öppna upp för olika bokformat och också lyfta in böcker som inte nödvändigtvis var skrivna av forskare, men som på olika sätt relaterar till forskning. Jag upplever att intresset för att skriva recensioner ökade, och att recensionerna nådde nya målgrupper.

Hur läser du O&S idag?
Jag uppskattar fortfarande att läsa den tryckta versionen, från pärm till pärm. Det är bra och positivt att hemsidan har utvecklats så att olika texter kan spridas enklare, men tyvärr tycker jag att den nya hemsidan är svårnavigerad och att det är svårt att få en bra översikt över aktuellt nummer. Jag skulle uppskatta om det enklare går att hitta till den tryckta versionen (bläddringsbar på hemsidan).

Vilka råd vill du ge för de nästkommande åren?

Mitt råd är att fortsatt hålla fast vid det som jag uppfattar som bakgrund till initiativet – att nå ut bredare. Kanske kan det vara värdefullt att fundera över hur vi kan bjuda in fler och bredare till våra diskussioner, så att det inte uppfattas som en inomvetenskaplig produkt med ”populärvetenskapligt” uttryck. Jag skulle gärna se att även journalister och andra aktörer bjuds in till att bidra med texter, eller samtal med forskare (i form av intervjuer osv). Jag tillhör dem som tycker att vi behöver förstå, och erkänna, att vi har olika roller i samhället – och att vi har mycket att lära av och om varandra.  


Maria Grafström, SCORE, Stockholms universitet

Aktiv i redaktionen: 2015–2017
Roll: Redaktionsmedlem, ansvarig för bokrecensioner

 Varför och hur startades O&S?
Jag var inte med alldeles från start, så jag har inte insyn i arbetet med att starta tidskriften.
Målet med tidskriften är att tillgängliggöra företagsekonomisk forskning till en bredare publik  – det kan vara allt från forskarkollegor i andra discipliner till beslutsfattare, journalister eller en intresserad allmänhet.

Hur läser du O&S idag?
Jag läser nya nummer när de kommer. Ibland går jag även in på hemsidan och söker efter teman/frågor. Över tid har tidskriften utvecklats till en bra plattform som samlar bredden i företagsekonomisk forskning.

Favoritartikel eller tema?
Ingen specifik artikel eller tema, men jag tycker att idén med temanummer är lyckad. De ger en god grund för att sprida och diskutera innehåll i enskilda nummer i andra sammanhang, exempelvis genom seminarier och paneldebatter.

Vilka råd vill du ge för de nästkommande åren?
Gärna mer dialog med andra discipliner och även intressenter utanför akademin i samband med att nya nummer kommer. Tidskriften ger möjlighet att skapa mötesplatser där forskare och andra intresserade kan mötas.


Tommy Jensen, Stockholm Business School, Stockholms universitet

Aktiv i redaktionen: 2013–2015
Roll: Redaktionsmedlem 

Varför startades O&S? Vad ville ni uppnå?
Jag satt med i O&S första redaktion – tillsammans med Nils Brunsson, Kristina Genell och Ola Håkansson. Vid uppstarten av tidskriften gjorde vi mycket tillsammans, även om jag kanske mest höll på med att få in och läsa texter. Noterbart är att jag skrev en text själv till första numret, en viss brist på texter i början alltså.
Några saker vill jag minnas i de diskussioner som fördes före tidskriftens startande. Främst fanns tanken om att stärka företagsekonomins legitimitet (en egen tidskrift, som andra ämnen) och att nå ut till praktiker samt – och som vi trycker på i förordet i första numret – att bidra till samhällsdebatten.

Vad är du mest stolt över i ditt arbete med tidskriften?
Att ha varit med – om än så lite – om att starta upp tidskriften.

Hur läser du O&S idag?
Jag läser i ärlighetens namn lite sporadiskt – och det är väl snarare enskilda artiklar jag läser via hemsidan (snarare än att bläddra i nummer). Jag tipsar ständigt studenter om texter och teman, särskilt uppsatsstudenter. O&S är en bra källa för att ta reda på vart ’diskussionen’ ligger i företagsekonomin i stort, och i delämnena. Jag tycker mig också uppfatta att lärare aktivt använder O&S i undervisningen!

Favoritartikel eller tema?
Jag kan inte svara på det eftersom jag under åren tycker att många bra artiklar och teman har presenterats i tidskriften. Ärligt. Mycket är bra!


Tommy Lampinen, kreativ chef, South Communication

Vad är din roll på Organisation och samhälle?
– Jag är Organisation och samhälles Art Director, vilket innebär att jag ansvarar för tidskriftens visuella identitet

Hur skulle du beskriva den identiteten idag?
– Tidlös, enhetlig och lättillgänglig – både vad gäller layout och grafisk design – men med en tydlig visuell ”edge”. Det har också varit viktigt att ta fram en form som fungerar lika bra på webben som i print.

Hur tänker du kring tidskriftens visuella uttryck och vilken roll det spelar för läsupplevelsen och artiklarnas budskap?
– Akademiska texter har extremt höga krav på sig vad gäller konsekvens och tydlighet. Därför tycker jag att är intressant att illustrera artiklarna med fantasifulla och symbolladdade bilder som öppnar upp för nya tankar. Bilderna bygger på mina associationer när jag läser texterna och dialog med redaktionen.

Vad använder du för teknik i illustrationerna?
– En blandning av kollage och illustration. Jag hämtar mycket inspiration från popkultur och affischkonst. Allt från skivomslag och filmposters till politiska affischer och flyers.

Läs fler intervjuer