Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Bokrecension

Vidga vetandet: en introduktion till samhällsvetenskaplig forskning

Vidga vetandet: en introduktion till samhällsvetenskaplig forskning

Rolf Lind, Studentlitteratur, 2014
Recension av Tommy Jensen

Dela denna bokrecension

Den här boken är född ur en undran: ”Hur kommer det sig att de flesta böcker i akademisk grundutbildning som behandlar frågor om vetenskap och forskningsmetod antingen börjar med abstrakta vetenskapsteoretiska resonemang, eller genom att i detalj beskriva metoder och tekniker i den samhällsvetenskapliga forskarens verktygslåda?” (sid. 169). Låt mig redan nu skriva att denna bok är hälsosamt fri från krystade och konstiga ord (gärna med grekiskt ursprung, och som många gånger framstår som olösliga filosofiska problem) samt detaljerade, tekniska, ”how-to-do-it” beskrivningar av de olika forskningsmomenten (hur man gör en litteratursökning via olika databaser, en ”semi strukturerad” intervjuguide, en riktig analys eller en accepterad struktur för texten).

Syftet med boken är ”att med grund i tre publicerade forskningsstudier diskutera val och handlingsmöjligheter i samhällsvetenskapligt inriktade undersökningar” (sid. 80, se sid. 18 för ett mer övergripande syfte) och med den utgångspunkten väljer Lind tre studier som han varsamt och systematiskt analyserar utifrån just olika val och handlingsmöjligheter som forskare måste göra. De tre studier som har valts är Stanley Milgrams studie om lydnad i hierarkiska sammanhang, Robert Putnams studie av socialt kapital och medborgarnas minskande engagemang i civilsamhället samt Barbara Czarniawskas studie av överflöd. Valet av studier är klokt. De ger läsaren en inblick i studier som består av olika men vanliga undersökningsformer (experiment, surveystudier, fallstudier), på olika nivåer (individ, organisation, samhälle), gjorda inom olika ämnesområden (socialpsykologi, statsvetenskap, företagsekonomi).

I kapitel 2–4 introducerar Lind respektive exempelstudie för att sedan i kapitel 5 presentera hur dessa ”sätts i arbete” och därigenom visa på de för boken så centrala val och handlingsmöjligheter som studenten står inför. I de följande fem kapitlen (6–10) gås varje exempelstudie igenom utifrån vad Lind kallar för forskningsarbetets grundelement (forskningsproblem, teorier, metod, argumentation, forskningsresultat). Det är inte bara så att Lind med stor förtjänst går igenom respektive exempelstudie i förhållande till grundelementen, utan han analyserar dessutom fortlöpande hur de relaterar till varandra. I kapitel 11 skapas en sammanfattande modell, och i kapitel 12 gås några vetenskapsteoretiska frågor igenom. Intressantare än själva modellen i kapitel 11 är Linds analys av sin egen forskningsprocess med denna bok, och boken hade nog kunnat sluta här.

Den här boken gör vad de flesta böcker om forskningsprocessen misslyckas med – den visar på de olika val och handlingssituationer som studenter står inför när de ska göra olika typer av akademiska arbeten. Dessutom gör Lind det på ett sätt som jag uppfattar ligger nära studentens vardagsverklighet som den kan te sig innan de konfronteras med forskningsregler, -rutiner och -standarder. Den här boken är på så sätt viktig
för att bryta instrumentaliseringen och standardiseringen av forskningsprocessen; men framförallt har boken ett viktigt budskap – tänk själv! Det hade kunnat vara bokens titel.

av Tommy Jensen

Vidga vetandet

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Fler recensioner

Bok- och filmkrönikor

Företagsledare i arbete

Ledning och ledarskap är centrala organisatoriska fenomen. Den konventionella bilden är att ledningsarbete präglas av systematik, logiska analyser …

Rum utan utsikt

Att nörda in sig på saker är ofta ett signum för nutidsmänniskan. Detta märker inte …

Mer från Organisation & Samhälle

Mats Alvesson & André Spicer. Profile Books Ltd, 2016
Hyperrationaliseringen skapar en mer likformig och intetsägande revision
En central del i idén om ledarskap är att ledare inte bör ägna sig alltför mycket åt den faktiska verkligheten utan åt en högre san­ning
Flockbeteende, hybris, timing och brist på diversifiering gör att småsparare underpresterar på börsen
Tre trender – idén om ledarskap som praktik, projektifieringen och flexibiliseringen – påverkar framtidens ledarskap i en digitaliserad värld och leder till flera utmaningar.
Kan regenerativa och återvilda­de entreprenörer lösa klimatproblemen?
Modal popup Mobile - Välkommen