Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lägg till din rubriktext här

Organisation & Samhälle intervjuar

Niklas Hallberg

Niklas Hallberg

"Min stora passion i livet är transaktionskostnadsteori och ekonomisk kontraktsteori"

O&S: Vem är du?

Niklas: Jag är docent i företagsekonomi på Lunds universitet. Jag disputerade 2008 i Lund på en avhandling om strategisk prissättning och konkurrensfördelar. Sedan dess har jag forskat och undervisat inom strategic management i Lund.

O&S: Vad arbetar du med just nu?

Niklas: För närvarande leder jag ett större forskningsprojekt om organisatoriskt lärande i komplexa avtalsrelationer. Avtalsrelationer, exempelvis rela­tioner mellan kund och leverantör, har tidigare primärt förklarats med hjälp av olika modeller inom ekonomisk teori som bygger på starka rationalitetsantaganden. Det gör det svårare att förklara varför det finns sådan variation i hur företag organiserar sina externa relationer och hur lärande i dessa relationer påverkar företags val mellan olika organisationsformer.

O&S: Ekonomisk kontraktsteori har länge intresserat dig – vad betyder den för företagsekonomin?

Niklas: Min stora passion i livet är transaktionskostnadsteori och ekonomisk kontraktsteori. Detta ”kluster” av ekonomiska teorier utgör ett av företagsekonomins fundament. Grundfrågan i dessa teorier är varför aktörer väljer att organisera sina ekonomiska transaktioner på ett visst sätt. Detta innefattar mer specifika frågeställningar som exempelvis varför företag existerar och är av en viss storlek, varför man väljer att outsourca vissa aktiviteter men inte andra, varför man ibland väljer att äga en tillgång istället för att hyra den, etc. Detta är breda frågeställningar som tar oss till kärnan i det företagsekonomiska ämnet som jag ser det.

O&S: Vad tycker du att företagsekonomins roll i samhället borde vara?

Niklas: Som ämne på universitet är företagsekonomins framtid osäker. Det är ett brett ämne och den starka tendensen till specialisering inom forskning som vi sett under senare år har gjort det svårt att hålla samman det. I detta avseende tycker jag att frågan är svårbesvarad. Vi lever i en tid där allt mer tycks styras av känslor. Företagsekonomins roll bör vara att stå för rationell analys.

O&S: Vilken är den viktigaste frågan för svensk företagsekonomi just nu?

Niklas: Hur man organiserar ekonomisk verksamhet på ett sätt så att det stödjer framväxten av ett välfungerande samhälle. Beslut fattas allt högre över huvudet på folk i ständigt växande byrå­kratiska (mass)organisationer samtidigt som vi trängs på de små ytor där jobben finns. Frågan är om detta är rätt väg fram för att bygga ett välfun­ge­rande samhälle. Covid-19 pandemin har visat hur sårbart ett sådant samhälle kan vara, men också på teknologiska möjligheter för att strukturera arbete på nya sätt. Jag tror en viktig fråga för företagsekonomi är hur vi med bibehållet välstånd kan organisera ett mer decentraliserat, fritt och organiskt samhälle där människor genom sitt arbete känner sig delaktiga i det lokala samhällsbygget.

Läs fler intervjuer