Bokrecension

Administrationssamhället

Anders Forssell & Anders Ivarsson Westerberg, Studentlitteratur, 2014

Recension av Rolf Lind

Administrationssamhället

Anders Forssell & Anders Ivarsson Westerberg, Studentlitteratur, 2014

Recension av Rolf Lind

I den grekiska mytologin är hydran ett monster som lurar i träsk eller andra vattenrika områden. Det är en varelse med minst åtta huvuden, varav ett ansågs odödligt. För varje huvud som höggs av växte två nya ut. Monstrets andedräkt var förgiftad och spred död omkring sig.

I Administrationssamhället ger sig Anders Forssell och Anders Ivarsson Westerberg i kast med ett modernt monster av samma dignitet: den växande administration som kännetecknar organisationer i dagens samhälle, och som ”träng[er] in på livets alla områden i olika skepnader” (sidan 11). Författarna vrider och vänder på administrationsbegreppet och redovisar en stor mängd studier kring frågor som: Vad är administration? Har det administrativa arbetet i organisationer ökat, och i så fall på vilket sätt? Hur förändras den reguljära verksamheten när nya administrativa krav ska hanteras? Varför ökar eller förändras administrationen? Vilka konsekvenser får ökat administrativt arbete? Frågorna är, som hydrans huvuden, många.

Författarna utgår från ett funktionalistiskt organisationsperspektiv. Där betraktas administration som antingen ett rationellt gensvar på organisationens inre behov av styrning och samordning (”organiserande administration”), eller som ett sätt att visa att organisationer svarar upp mot omvärldens normer och dominerande moden (”legitimerande administration”). Vidare görs en åtskillnad mellan ”verksamhetsorienterad” och ”organisationsorienterad” samt mellan ”formaliserad” och ”informell” administration. Det är med andra ord ett fenomen med många ansikten.

Utifrån dessa distinktioner skapas en typologi som blir författarnas analysredskap i jakten på administrationshydran. Med grund i litteratur av vitt skilda slag, samt anekdotiska exempel från egna verksamheter, sammanställs, presenteras och diskuteras omfattningen av administrativt arbete i organisationer, hur administration kan mätas, vad ”vanligt” administrativt arbete innebär, samt nya typer av administrativa uppgifter och yrken. I tre tematiska kapitel presenteras studier som belyst administrativt arbete inom hälso- och sjukvården, skolan och polisväsendet. Drivkrafter och faktorer som påverka den ökande administrationen, vad gäller både omfång och räckvidd, diskuteras. En slutsats, knappast förvånande, är att det administrativa arbetet har ökat i omfattning. Det har också omfördelats i organisationer och ändrat karaktär, något som benämns ”amatörisering” och ”professionalisering”.

Det är en ambitiös uppgift författarna tagit sig an. Fältet tycks dock utgöras av en outsinlig sankmark där det är lätt att gå ner sig i (administrativa) slukhål och svårt att orientera i grumliga vatten. Ambitionen att skriva en heltäckande bok om ett amorft fenomen gör att även författarna uppslukas av bokens tema. I likhet med en av bokens teser – att administrationen skapar mer administration – tycks det alltid finnas ytterligare någon studie att redovisa eller distinktion att belysa. Boken har poänger och klargör en del, men skulle behövt göras mer distinkt.

Det är även märkligt att i bokens titel tala om ”samhälle”, samtidigt som endast studier av offentliga organisationer redovisas. Det tycks inte finnas en enda undersökning av administrativt arbete i privata företag och organisationer värd att diskutera!? Det ger bokens empiriska beskrivningar en betänklig slagsida. Också de analyserande resonemangen präglas av en skevhet. För just det funktionalistiska synsätt som ligger till grund för bokens teoretiska analys är ju ursprunget till alla de administrativa påfund vi möter i dagens organisationer.

För att förgöra hydran krävdes, enligt myten, eld för att bränna såren så att inga nya huvuden växte fram där angreppen gjorts. Både för att beskriva, förklara, förstå – och bemöta – administrationens invaderande roll i det moderna samhället krävs därför andra teoretiska och metodologiska verktyg än de författarna valt. Förslagsvis en konstruktivistiskt förankrad teori om organisering (jfr Czarniawska¹). I författarnas envig med administrationshydran är det, dessvärre, hydran som går segrande ur striden.

Av Rolf Lind


¹ Barbara Czarniawska: ”En teori om organisering” (Studentlitteratur 2005)

Administrationssamhället

Dela denna artikel

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

I Organisation & Samhälle har du som är företagsekonom chans att använda dina specialkunskaper för att skriva om centrala samhällsfrågor inför en bred publik. 

De texter vi publicerar är artiklar, bokrecensioner, bok- och filmkrönikor och debattinlägg.

Fler recensioner

Bok- och filmkrönikor

Drömmen om att flyga.

2017 var året då en mängd kvinnor i organisationer över hela Sverige vågade berätta om …

Varning för chefskap.

I det första numret av denna tidskrift ansåg Bengt Jacobsson att det numera är befogat att le …

Följ oss på Facebook och Twitter

Thomas Andersson

"Genom att ge medarbetarna förtroende och uppmuntra ansvars- och initiativtagande är det möjligt att bryta den passivitet som detaljerade regler och standardisering ofta medför"