Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Organisation & Samhälle intervjuar

Maria Fuentes

"Jag vill lyfta fram den kritiska analysens roll"

Vem är du?

Jag är biträdande lektor vid Institutionen för service ­man­agement och tjänstevetenskap vid Lunds Universitet och forskare vid Centrum för konsumtionsvetenskap vid Handels­högskolan, Göteborgs Univer­sitet.

Vad arbetar du med just nu?

Just nu arbetar jag med projektet ”Alter­native food ­markets” som finansieras av Formas och som handlar om hur alternativa matmarknader organiseras och upprätthålls. Jag håller också på att avsluta projektet ”Framing domesticity and entrepreneurship” som finansieras av Bromanska stiftelsen och som hand­lar om hur bloggar formar marknader genom nya sätt att gestalta och organise­ra hemliv, arbete och entreprenörskap.

Vad tycker du att företagsekonomins roll i samhället borde vara?

Jag vill lyfta fram den oberoende och kritiska analysens roll. I en tid där forskare får allt större krav på sig att samverka med andra sfärer i samhället är det viktigt att slå vakt om och ge den utrymme. Företagsekonomins roll bör vara att genom oberoende och kritiska analyser av företagsekonomiska företeelser bidra till kunskap om företag och andra marknadsaktörer och hur de på olika sätt formar vår samtid.

Vilken är den viktigaste frågan för svensk företagsekonomi just nu?

Det finns inte EN fråga som är viktigare än alla andra. Ser man till forskningen så är det snarare viktigt att främja ett forskningsklimat där olika frågor och perspektiv får utrymme. Det är naturligtvis en utmaning och just nu går utvecklingen åt ett annat håll då både universitet och forsknings­finansiärer satsar på mycket stora projekt snarare än mindre.

Varför?

Därför att det precis som tidigare behövs många olika perspektiv för att förstå vår samtid och företagens försättningar och ansvar. Stora utmaningar som t.ex. hållbarhet och digitalisering måste natur­ligtvis få utrymme i den företagsekonomiska forskningen och undervisningen men det måste också finnas utrymme för andra frågor som kanske inte ter sig så centrala idag men som ändå har betydelse för företagens förmåga att verka och ta ansvar på lång sikt.

Läs fler intervjuer