Hoppa till innehåll
Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lägg till din rubriktext här

Organisation & Samhälle intervjuar

Mikael Bergmasth

Mikael Bergmasth

"Jag var med och avslöjade ett större bedrägeriförsök."

Vem är du?

Jag arbetar som forskare och lärare på Institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet. Min forskning handlar om drivkrafter, styrning och strategier hos olika aktörer utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Tillsammans med några kollegor har du fått ett stort forskningsanslag för att un­dersöka arbetsvillkoren inom dataspelsbran­schen. Berätta!

I forskningsprojektet kommer vi att studera hur det är att arbeta som spelut­vecklare i den svenska dataspelsbranschen. Studier av den internationella dataspels­bran­schen pekar på en arbetsintensiv bransch i kombination med otrygga anställningsvillkor. Spelutvecklarnas kreativitet och egna intressen i dataspel används ofta som ett argument för långa arbetsdagar och obetalt arbete. Med vår studie vill vi öka kunskapen om arbetssituationen för spelutvecklare i Sverige samt öka förståelsen för hur socialt hållbara arbetsmiljöer skapas.

Berätta något spännande som vi inte vet om dig!

Min nyfikenhet och analytiska förmå­ga har inte bara varit ett stöd för mig som forskare. Innan jag påbörjade min forskar­utbildning arbetade jag som banktjänsteman. Jag var då med och avslöjade ett större bedrägeriförsök.

Vad tycker du att företagsekonomins roll i samhället borde vara?

Företagsekonomin bör ha en aktiv roll som pådrivare till ett mer hållbart samhälle. Med kritiska analyser av samhällets olika organisationer och aktörer bör företagsekonomin bidra med kunskap om hur vi kan uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Vilken är den viktigaste frågan för svensk företagsekonomi just nu?

En av de viktigaste frågorna är digitalisering ur ett hållbarhetsperspektiv. Digitaliseringen påverkar alla delar av samhället likt ett tveeggat svärd på både gott och ont. Ut­ifrån ett hållbarhetsperspektiv kan digitaliseringen bidra med både möjligheter och hot. I detta sammanhang spelar företagsekonomi en viktig roll som verktyg för att förstå hur dessa möjligheter kan utnyttjas och hoten undvikas.

Varför?

Betydelsen av ett aktivt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbarhetsarbete går inte att överskatta. Därför är det viktigt att företagsekonomin bidrar till ökad förståelse för hur digitaliseringen kan vara en del i hållbarhetsarbetet samtidigt som dess negativa konsekvenser undviks. Det finns exempel på att utvecklingen av digitala affärsmodeller å ena sidan leder till minskad miljöpåverkan genom förbättrad resursdelning, men å andra sidan minskar den sociala hållbarheten genom osäkra arbetsförhållanden. Genom att fortsätta att kritiskt granska digitaliseringens effekter kan företagsekonomin bidra med viktig kunskap inom området.

Läs fler intervjuer